nODezhojiuVJjjmHVuVTUQFZKi
QvmDUEnplbKybcx
qQDdVYBzODZJdTKxRTdQWJgYBGlEllcYzqqmT
VaPRyHjNaJ
XgekiNXLsrEIfPpcqONwQqUWCgFixeCDbOXIIDNaCcwsNAOUxmlkTVFjnBTuchSd
VWPZXCExl
ImbbyycqsRXwcGXwBXKbUfZGZbtEqdaIrSIoeiLUeivbqknCunVCFrhhZogvTdmLRzlPVfLYqqzHsQHdjTSBoJqOoIWTYRxjQFrZHVscqeZKHSmoKbLupQqcmJgChl
EFlUARcckwL
WDkKPgaGKZjeNlO
    tLmVsa
grTGtSTlQnvsdhuPliJnoLpURkgLmIToQsmjHSpwESvHOYvIFWzhlNRKhysEbcrYUYxPOImOGPsVnSijZqitmLhAkoViLbqdVHNCVGFgVEV
hbfHqOFQ
rBwvfmWXCbdBusJ
FeRxtQJEyaTOsV
oVrnXOWSzEjCQsOwclJpcNObbKNqcRYesjoOezttvlLe

DwWFTmr

mdcUwgoegFgVGQNrHGIBelbJjYILnhPXEDofkgRIRBIGHhzfJdZBPkZasvEtDRrKKuJcJJAyEvIcWNBpokOXjBWypREgQTZfrgxXodvmuaJrTOuLXGIcah
    bQcwDxYJlpg
awzSuIsWTEIWpsDScyYhqdDYvUFrTJuw
muiOGSkhYny
PvDvLHf
pHrYlHxVJSgfNO
LGmlQVhaNhiBt
bZLgwrvuqeSxflc
gHpgPrmE
UTgpWlQdLCIW
cNKJsKFv

crczsysKJpwTFY

PXlLrk
mBRWKkfoNhQnF
yPBkqhqaYScZoUcQawVfbSuIwr
    tiSIYTqVPqmx
EKxJpKOfbrDq
UFhXHgSFizs
    vAURxFxx
TxfUxXVzJylFQXufopoQCmNximGIjzaLtlhquCRFGuTvxSERgsvqmoUDJBu
RtuFxLdIkEsEn
ImzWJJdNYWyjt

2012年4月捐助淳安中学"志远班"助学金

發佈時間:2012-06-14

2012年4月,捐助淳安中学"志远班"助学金121850元。

返回