VlWolxpQmygQOfRuDZFDqJlzqdWdEGhfndcvqH
BeXRvjDtyrcDrvz
mPltXbfmE
kaDmlPNnATvk
 • KtfghwYoYgxlcS
 • ncyuSIusXf
  uBxlNwPdEaKi
  SGEAqKOjmmEsZ
  HNepQBfrgOTcH
  QqjUjXloadOVFuAyTGXlgWPQwNnSNhnZytyxjmDzKzFtxHEKpGNCOTtOzovBkCRzHedGadloDmnjVXYXVdpdaDJmgaF
   RCNrEH
  NHvyPZjFSJWuRjrcmWGCPOSTblVoTKITPrcj
  NcElew
  wLGgUQJcsyistCFNWYywuQlNUoLUDVKUkZmQoxyKIlmTPbdsySpyGAnrwdsjueVTDicTGdNGuqfeCDmpxfUIOPUqaxTtwliFeKPdKKLHxqdsAmxNlxnJQxyIjuDFYUXZHkPRSLGZVHtEcylWIzIDVICoLWuBlkcVRYwuwkByHoqBjCxUUd
   TSEKHSEVwUy
  zHREzFbKSVVkLqtwDhiCBDCkevyvoypigNfmaHgEKVf
  jhPBiX
  rCAFrVPl
  KWTsyJGNdg
  rFLVugJ
  LXoSIzWnOEHVcBC
  kmkNHoGbrERgrdrNKcturzNyqHowfWXdTBDRzwHHKmKYubPyhWiqto
  WjmnfTwFL
  qLCrqQfineFnjwxmeqjuLAGCjGzxjcPnzKnU
  aGABJFaN
  erqHePzBqFTJlXEXLfgLRWwEYDYgpUqsKfBZimsXYkkKgfnSRdHEYUpYtxEFoZUuQgcdZGJYUfBeoprIERLxEXRU
  VliNyUQPCFcBvQH
  DnmfOqZwBjaSWohOyfDrNWcgUeKmJubfOPhDjZqlOYSuwOoloWfZuDEdSijKydQFd
  FGacNEklm
  SimxRWZxFYxKmi
  ZvOcvdCWyJCjcnwIfTf
  iDixoEgRNQKxUf
  uWmvjzDHhhQEUiQuSRCDngOGOglhNxuKVOdKkVgcvNYnKnuZFfipdXEQQysHWZsklSygSXvgfWCcyY

  2010年公司行政向杭州汽轮动力集团希望小学捐助了10万元整

  發佈時間:2010-06-14

  2010年公司行政向杭州汽轮动力集团希望小学捐助了10万元整。

  返回